ZASADY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ


I. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG MARKETINGOWYCH
1. Korzystanie z usług otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, w celu
marketingu bezpośredniego jest dobrowolne i możliwe wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu
zgody przez osobę zainteresowaną.
2. Informacje o charakterze marketingowym przesyłane są następującymi kanałami komunikacji
i w formie:
a. poprzez pocztę elektroniczną w postaci wysyłanych wiadomości e-mail,
b. powiadomienia web push wysyłane przez Sklep Internetowy https://ratownictwomedyczne.
com.pl/
w postaci krótkich komunikatów, które wyświetlane są na
desktopach komputerów i urządzeniach mobilnych,
c. poprzez telekomunikacyjne urządzenia końcowe w postaci wiadomości tekstowych
SMS,
3. Zakres wykorzystywanych danych przy ww. komunikacji obejmuje adres e-mail, numer
telefonu.
4. W każdej chwili osoba otrzymująca informacje o charakterze marketingowym ma prawo
cofnąć zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. W celu wykonania swoich praw może
skierować żądanie pod adres e-mail: kontakt@ratownictwo-medyczne.com.pl.
II. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER
1. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne.
2. Rejestracja w bazie subskrybentów następuje opcjonalnie poprzez:
a. samodzielne zapisanie się osoby zainteresowanej poprzez dedykowany formularz
znajdujący się na stronie www,
b. wyrażenie dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych (w tym na otrzymywanie Newsletter) w miejscach umożliwiających
dokonanie zapisu do Newslettera,
c. wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego przez okienko Pop-Up, który
pojawia się przy pierwszych odwiedzinach strony www.
3. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować ze skutkiem natychmiastowym z
otrzymywania Newslettera informując o tym Usługodawcę w dowolnej formie – np. pisemnie,
telefonicznie, pocztą e-mail lub poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wiadomości
elektronicznej będącej Newsletterem. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej Newslettera.
5. Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem Newslettera można
zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@ratownictwomedyczne.
com.pl.
6. Szczegółowe informacje dotyczące usług elektronicznych świadczonych przez Falck Medycyna
Sp. z o.o. znajdują się w Regulaminie usług świadczonych drogą elektroniczną
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Falck Medycyna Sp. z o.o.
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji żądań, o których mowa w punkcie
6, można kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem email: iod@falck.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu przekazywania informacji o charakterze
marketingowym, na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w
związku z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
1648 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
4. Odbiorcami, którym mogą być ujawnione dane osobowe są podmioty, z którymi Administrator
zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych u niego systemów
informatycznych, dystrybucji Newslettera oraz inne podmioty i organy upoważnione na mocy
przepisów prawa.
5. W przypadku danych wykorzystywanych w celu komunikacji marketingowej, dane osobowe
będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie bądź do zakończenia
wydawania Newslettera.
6. Osobie, która wyraziła zgodę na komunikację marketingową przysługują następujące prawa
związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. prawo do usunięcia danych osobowych,
d. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
e. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych
ze szczególną sytuacją, w przypadku, kiedy Administrator przetwarza dane w oparciu
o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym
momencie kierując korespondencję w formie elektronicznej lub pisemnie na adresy,
które zostały wskazane powyżej,
g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe
przesyłanie informacji o charakterze marketingowym i wysyłanie Newslettera.
8. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji
przysługujących praw znajdują się w Polityce prywatności.

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies