POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. Ogólne informacje

1. Niniejsza Polityka została wydana przez Administratora Danych Osobowych Falck Medycyna Sp. z o.o.
(dalej: „Administrator”) i jest adresowana do wszystkich użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) naszej
Strony Internetowej.
2. Niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach
związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora lub zmiany przepisów prawa
powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką i
regularnego sprawdzania tej strony w celu weryfikacji zmian, które Administrator może wprowadzić
zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.
3. Korzystanie ze Strony Internetowej oraz Usług Elektronicznych wiąże się z koniecznością zapoznana się
przez Użytkownika z treścią Polityki Prywatności oraz jej akceptacji. W przeciwnym wypadku korzystanie
ze Strony Internetowej i Usług Elektronicznych jest zabronione.
4. Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do
korzystania ze Strony Internetowej i Usług Elektronicznych.
5. Strona Internetowa oraz Usługi Elektroniczne nie są przeznaczone dla osób poniżej 18. roku życia, w
związku z czym prosimy, aby takie osoby nie korzystały ze Strony i nie przekazywały swoich danych
osobowych za pośrednictwem Strony.
II. Definicje
1. Administrator oznacza jednostkę, która decyduje, jak i w jakich celach Przetwarzane są Dane Osobowe.
Administrator jest odpowiedzialny za zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem dotyczącym
ochrony danych.
2. Dane Osobowe oznacza wszelkie informacje o jakiejkolwiek zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie
fizycznej, która jest możliwa do zidentyfikowania. Przykłady Danych Osobowych, które Administrator
może przetwarzać zostały wymienione w punkcie III poniżej.
3. Przetwarzać, Przetwarzanie lub Przetworzone oznacza wszelkie działania związane z Danymi
Osobowymi, dokonane w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak: pozyskiwanie, nagrywanie,
organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie,
konsultowanie, używanie, udostępnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w
jakikolwiek inny sposób, porządkowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
4. Podmiot przetwarzający oznacza jakąkolwiek osobę lub jednostkę, która Przetwarza Dane Osobowe
w imieniu Administratora (inną niż pracownik Administratora).
5. Strona internetowa – https://ratownictwo-medyczne.com.pl/
6. Usługi Elektroniczne - usługi świadczone za pośrednictwem Strony Internetowej.
III. Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników
1. Administrator może pozyskiwać Dane Osobowe Użytkowników, takie jak: imię, nazwisko i dane
kontaktowe, w tym adres e-mail. Administrator może pozyskać Dane Osobowe Użytkowników, w
szczególności, w następujących przypadkach:
a. podania Danych Osobowych przez Użytkowników (np. kontakt mailowy, telefoniczny, przez formularz
kontaktowy lub w jakikolwiek inny sposób),
b. pozyskania Danych Osobowych Użytkowników w wyniku rejestracji na wybrane kursy Administratora.
c. pozyskanie Danych Osobowych Użytkowników opublikowanych w mediach społecznościowych (np.
pozyskanie informacji z profilu Użytkowników w mediach społecznościowych, w zakresie, w jakim
informacje te są widoczne jako publiczne),
d. pozyskania lub poproszenia Użytkowników o podanie Danych Osobowych Użytkowników, podczas wizyt
Użytkowników na stronach Administratora lub używania jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych
na lub poprzez Stronę (pliki cookie). Kiedy Użytkownicy odwiedzają Stronę, urządzenia i przeglądarki
Użytkowników mogą automatycznie udostępniać pewne informacje (takie jak typ urządzenia, system
operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i pory łączenia
się ze Stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji), niektóre z nich mogą stanowić Dane
Osobowe. Podczas wizyty na Stronie żadne Dane Osobowe Użytkowników nie będą przechowywane przez
Administratora, bez wcześniejszej, wyraźnej zgody Użytkowników. Jednakże tymczasowe
przechowywanie plików dziennika i plików cookie ułatwia korzystanie z naszej Strony. Z tej przyczyny
Użytkownicy proszeni są o wyrażenie na to zgody na naszej Stronie. Udzielenie w/w zgody jest
fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze Strony. W niektórych przypadkach bez udzielenia
takiej zgody możliwość korzystania z naszej Strony może być w pewnym stopniu ograniczona.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest obowiązkiem ustawowym. W określonych
przypadkach bez podania danych osobowych nie jest możliwe korzystanie ze Strony Internetowej lub
Usług Elektronicznych. Kategorie Danych Osobowych Użytkowników Przetwarzanych przez
Administratora może, w szczególności, zawierać:
a. Dane personalne: imię (imiona), nazwisko (nazwiska),
b. Dane kontaktowe: adres dostawy, dane firmowe, adres e-mail, numer telefonu.
c. Dane dotyczące płatności: adres do przesyłania rozliczeń, numer konta bankowego, imię i nazwisko
posiadacza konta bankowego, dane zabezpieczające konto.
d. Treści komunikatów: wszystkie komunikaty (zapytania, wypowiedzi, poglądy i opinie), przesłane za
pośrednictwem formularza kontaktowego lub które zostały opublikowane w Internecie.
e. numer IP, pliki cookie i informacje o sposobie korzystania z naszej Strony Internetowej i Usług
Elektronicznych
– podczas korzystania ze Strony Internetowej lub Usług Elektronicznych.
3. Administrator wykorzystuje profile typu fanpage na portalach społecznościowych. Publiczne dane
udostępniane przez Użytkowników mediów społecznościowych mogą być wykorzystywane w celu:
a. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które są do nas kierowane,
b. prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
c. udostępniania naszych postów osobom obserwującym nasz Fanpage,
d. marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów,
które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu
gronu użytkowników,
e. statystycznym polegającym na prezentowaniu danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach,
liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez
właścicieli portali społecznościowych są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie
obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym Fanpage.
Obecnie na naszych stronach wykorzystujemy przekierowania do następujących portali
społecznościowych:
• Facebook,
• LinkedIn,
• Twitter,
• Instagram,
• Youtube.
Szczegółowe klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na portalach
społecznościowych znajdują się na profilu Administratora w sekcji „Informacje”.
4. Podczas Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników w celach wskazanych w niniejszej Polityce,
Administrator może powołać się na jedną lub więcej z poniższych podstaw prawnych, zależnie od
okoliczności:
a. umożliwienia korzystania ze Strony internetowej, Usług Elektronicznych, w szczególności obsługi,
utrzymania, ulepszania i udostępniania wszystkich ich funkcji, dostarczania żądanych usług i informacji,
odpowiadania na reklamacje, komentarze i pytania oraz zapewniania wsparcia Użytkownikom –
zgodnie z Regulaminem – podstawa prawna: art.6 ust. 1 b) RODO („wykonanie umowy”),
b. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO
(„obowiązek prawny”),
c. w celu dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO
(„prawnie uzasadniony interes”),
d. zapobiegania oszustwom przy korzystaniu ze Strony Internetowej i Usług Elektronicznych – podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”),
e. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO
(„prawnie uzasadniony interes”),
f. właściwa obsługa Klientów, w tym udzielenia odpowiedzi na kierowane pytania– podstawa prawna: art.
6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”),
g. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności:
raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju Strony Internetowej i Usług
Elektronicznych, prace rozwojowe, badanie opinii, tworzenie modeli statystycznych – podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”),
h. marketingu realizowanego za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych, w tym w szczególności
wysyłki newslettera, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu
- podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO („zgoda”).
IV. Udostępnianie Danych Osobowych podmiotom trzecim
1. Administrator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników:
a. osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych,
b. podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych np. dostawcom usług technicznych i
podmiotom świadczącym usługi doradcze,
c. innym administratorom, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie
jest konieczne w celu zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w
odpowiedzi na żądanie sądu, organów państwa.
2. Jeżeli zaangażujemy podmiot trzeci do Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z
zawartą z takim podmiotem umową powierzenia przetwarzania, Podmiot przetwarzający będzie
zobowiązany do:
a. Przetwarzania wyłącznie Danych Osobowych wskazanych w uprzednich, pisemnych poleceniach
Administratora; oraz
b. zastosowania wszelkich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych i
zapewnienia przestrzegania wszystkich innych wymogów prawa powszechnie obowiązującego.
V. Miejsce przechowywania danych osobowych
Miejscem przechowywania danych osobowych (adresy email, imię nazwisko) może być:
Oprogramowanie (nazwa oprogramowania i link do polityki prywatności tego oprogramowania – np. program
do newslettera, system do odczytu wiadomości, itp.) oraz dostawca usług hostingowych:
a. https://freshmail.pl/
b. serwery Falck Medycyna sp. z o.o.
VI. Newsletter i inne usługi świadczone droga elektroniczną
1. Administrator może przetwarzać dane osobowe do celów marketingowych polegających na przesyłaniu
Użytkownikowi informacji i ofert handlowych, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie
danych.
2. Więcej informacji na temat świadczonych przez nas Usług Elektronicznych znajduje się w Regulaminie
usług świadczonych drogą elektroniczną.
VII. Usługi podmiotów trzecich
1. Strona Internetowa może zawierać funkcje lub łącza przekierowujące do witryn i usług dostarczanych
przez osoby trzecie, które nie są przez nas zarządzane. Informacje, które podajesz na tych stronach lub
usługach, będą podlegać ich własnej polityce prywatności i procedurom przetwarzania danych.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za procedury związane z przetwarzaniem przez niezależnych
Administratorów stron internetowych i dostawców usług.
3. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i bezpieczeństwa stron trzecich przed przekazaniem
im informacji.
VIII. Ochrona Danych
1. Administrator informuje, iż wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu
ochrony Danych Osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub
bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz
innym bezprawnym i nieautoryzowanym formom Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników. Użytkownicy są odpowiedzialni
za upewnienie się, że wszystkie Dane Osobowe są przesyłane do Administratora w sposób bezpieczny.
IX. Dokładność Danych
1. Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że:
a. Dane Osobowe Użytkowników, które Przetwarza Administrator są dokładne i jeżeli jest to konieczne,
aktualizowane;
b. Wszystkie Dane Osobowe Użytkowników, które Przetwarza Administrator, a które są błędne (mając na
uwadze cel, w jakim są Przetwarzane) będą usuwane lub poprawiane bez zbędnej zwłoki.
2. Administrator, w każdej chwili, może zapytać Użytkowników o dokładność Przetwarzanych Danych
Osobowych.
X. Minimalizacja zakresu Danych
Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że zakres Danych Osobowych
Użytkowników, które Przetwarza jest ograniczony do Danych Osobowych adekwatnie wymaganych w celach
wskazanych w niniejszej Polityce.
XI. Przechowywanie Danych
Kryteria determinujące długość trwania okresu, w którym Administrator przechowuje Dane Osobowe
Użytkowników są następujące: Administrator przechowuje kopie Danych Osobowych Użytkowników w formie
pozwalającej na identyfikację, tylko tak długo, jak jest to konieczne dla osiągniecia celów wskazanych w niniejszej
Polityce, chyba przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania
Danych Osobowych. Administrator może, w szczególności, przechowywać Dane Osobowe Użytkowników przez
cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony roszczeń.
XII. Międzynarodowy Transfer Danych
1. Dane osobowe mogą być udostępniane i przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
(Europejski Obszar Gospodarczy stanowią: Unia Europejska oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia, łącznie
„EOG”). Jeśli Twoje dane osobowe są przekazywane poza EOG, Usługodawca wymaga odpowiednich
zabezpieczeń. Administrator wypełni swoje obowiązki wynikające z rozdziału V RODO.
2. Administrator korzysta z usług hostingowych Google oraz narzędzia Google Analytics oraz innych
produktów dostarczanych przez Google LLC, której infrastruktura znajduje się w USA.
XIII. Prawa Użytkowników
1. Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, względem Danych Osobowych
Użytkowników, które są Przetwarzane przez Administratora, Użytkownikom przysługują następujące
uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych;
b. prawo do sprostowania danych osobowych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych;
d. prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do przenoszenia danych osobowych;
f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g. prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
2. Jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkowników zgody,
Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. W przypadku nieprawidłowego Przetwarzania Danych Osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do
wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Powyższe nie ma wpływu na prawa Użytkowników wynikające z ustaw lub innych przepisów prawa
powszechnie obowiązującego.
XIV. Pliki cookie (ciasteczka)
1. Administrator korzysta z następujących stron internetowych:
a. https://ratownictwo-medyczne.com.pl/
2. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące
użytkownika. Do tych danych zalicza się:
a. adres IP,
b. nazwa domeny,
c. typ przeglądarki,
d. typ systemu operacyjnego.
3. Dane te mogą być zbierane przez:
a. pliki cookie,
b. system Google Analytics
c. oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
4. Cookie to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych przechowywane przez
przeglądarkę na dysku twardym twojego komputera czy też na karcie pamięci smartfona. Podczas
kolejnych wizyt na stronie internetowej informacje przechowywane w pliku cookie są odsyłane na Stronę
internetową. Dzięki temu Strona Internetowa może Cię rozpoznać i dostosować treść do Twoich potrzeb.
Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć m.in. tutaj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
5. W celu ulepszenia naszej Strony internetowej i Usług Elektronicznych, dostarczania najbardziej
odpowiednich treści i analizowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej Strony internetowej,
możemy korzystać z technologii, takich jak pliki cookie. Pamiętaj, że nie będziemy w stanie zidentyfikować
Cię na podstawie informacji, które zbieramy za pomocą tych technologii.
6. Możemy przetwarzać dane zawarte w plikach cookie w celach:
a. personalizowania Strony internetowej i Usług Elektronicznych: zapamiętywania informacji o Użytkowniku,
aby Użytkownik nie musiał ponownie wpisywać tych informacji podczas kolejnych wizyt;
b. dostarczania dostosowanych do Użytkownika reklam, treści i informacji;
c. monitorowania zagregowanych wskaźników użytkowania witryny, takie jak łączna liczba odwiedzających
i wyświetlanych stron.
7. Korzystamy z plików:
a. cookie sesyjnych, które są plikami tymczasowymi i są przechowywane w urządzeniu osoby
odwiedzającej Stronę do czasu jej opuszczenia;
b. cookie stałych, które są przechowywane w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę przez
czas określony w parametrach pliku albo do czasu ich ręcznego usunięcia;
c. cookie statystycznych, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
d. cookie funkcjonalnych, które pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez osoby odwiedzające
Stronę, np. wybór języka, rozmiar czcionki.
8. Korzystamy z analityki i podobnych usług, które zawierają pliki cookie podmiotów trzecich. Podczas
korzystania ze Strony internetowej pliki cookie osób trzecich mogą być używane, aby umożliwić Ci
korzystanie z funkcjonalności Strony zintegrowanych z tymi witrynami lub w celu analizy skuteczności
kampanii reklamowych i zbierania anonimowych informacji o korzystaniu ze Strony w celach
statystycznych.
9. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad korzystania z plików cookie podmiotów trzecich. Każda
ze stron trzecich określa własne zasady używania plików cookie w swojej polityce prywatności.
10. Strona korzysta z narzędzia Google Analytics. Pamiętaj, że możesz zapobiec rejestrowaniu przez Google
zgromadzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze Strony, jak również
przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod
następującym adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google
Analytics, zapoznaj się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
11. Możesz zmienić sposób, w jaki pliki cookie są używane przez twoją przeglądarkę, a także możesz blokować
je lub usuwać. Aby to zrobić, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Większość przeglądarek oferuje opcję
akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko określonych typów lub
informowania użytkownika za każdym razem, gdy witryna próbuje je zapisać. Możesz także łatwo usunąć
pliki cookie, które zostały już zapisane na Twoim urządzeniu. Zarządzanie plikami cookie zależy od
używanej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić dla konkretnej przeglądarki, klikając «pomoc»
w menu przeglądarki. Dowiesz się tam, jak krok po kroku kontrolować i usuwać pliki cookie.
12. Brak zgody, usunięcie, zablokowanie lub ograniczenie umieszczania plików cookie może spowodować
trudności lub nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej lub Usług Elektronicznych.
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub komentarzy dotyczących informacji zawartych w niniejszej
Polityce lub innych kwestii związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkowników przez
Administratora, w tym w celu realizacji uprawnień, o których mowa w Polityce, prosimy o kontakt pod adresem
mailowym: iod@falck.pl

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies