Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r.
poz. 344 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z
dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm) Falck Medycyna Sp. z
o.o., zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, z siedzibą w Warszawie wprowadza niniejszy Regulamin
określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych
usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki
zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego
oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
a. Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 344 z późn. zm.).
b. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie
danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci
urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
c. Usługi świadczone drogą elektroniczną - usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i
odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie
Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za
pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
d. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne
i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się
na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w
szczególności pocztę elektroniczną.
e. Usługodawca – Falck Medycyna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ulicy Jana
Olbrachta 94, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy – Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000213143, NIP 5272435938.
f. Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu
usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: https://ratownictwo-medyczne.com.pl/
3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na
stronie https://ratownictwo-medyczne.com.pl/ jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków
Regulaminu.

Rozdział 2

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:
a. Usługa „Newsletter”,
b. Formularz kontaktowy
c. Usługa „Szkoleń e-learningowych”,
d. Webinar,
e. Sklep internetowy.
2. Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest
świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział 3

„Newsletter”

1. „Newsletter” jest dostarczaniem wiadomości elektronicznych z najnowszymi informacjami związanymi z
dzielnością Usługodawcy, które mogą zawierać informację promocyjną lub handlową.
2. „Newsletter” jest usługą kierowaną na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail oraz na wskazany przez
Usługobiorcę numer telefonu (newsletter SMS).
3. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony do momentu cofnięcia zgody bądź do
zakończenia wydawania „Newslettera”.
4. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na
otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w
szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Podanie adresu
elektronicznego, a tym samym wyrażenie zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych
środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 172 ustawy - Prawo telekomunikacyjnego oraz art. 10
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest niezbędne w celu korzystania z usługi „Newsletter”.
5. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować ze skutkiem natychmiastowym z otrzymywania
„Newslettera” informując o tym Usługodawcę w dowolnej formie – np. pisemnie, telefonicznie, pocztą email
lub poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wiadomości elektronicznej będącej
„Newsletterem”. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną dotyczącej „Newslettera”.

Rozdział 4

„formularz kontaktowy”

1. Usługodawca świadczy usługę polegającą na udzielaniu odpowiedzi na pytania związane z asortymentem,
obsługą, zasadami współpracy, w tym zapytanie o cenę itp.
2. Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Usługodawca dołoży staranności, aby udzielić odpowiedzi na pytanie w terminie nie dłuższym niż 48
godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
4. Udzielanie odpowiedzi na pytania jest bezpłatne.

Rozdział 5

Szkolenia e-learningowe

1. Szkolenia e-learningowe są płatne. Cena szkolenia uzależniona jest od jego rodzaju lub od umowy
Usługodawcy z Usługobiorcą.
2. Skorzystanie ze szkolenia wymaga rejestracji oraz podania danych, tj. imienia nazwiska, numeru telefonu,
adresu e-mail oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury (nazwa podmiotu/imię i nazwisko, adres,
NIP).
3. Kryteria udziału w Szkoleniu określa regulamin lub warunki uczestnictwa. Uczestnik, który zarejestruje się
na Szkolenie i nie spełnia warunków udziału może zostać wykreślony z listy uczestników. W przypadku,
gdy zapisy regulaminu lub warunków uczestnictwa różnią się od zapisów niniejszego rozdziału,
pierwszeństwo stosowania mają zapisy regulaminu lub warunków uczestnictwa.

Rozdział 6

Webinar

1. Usługa Webinarów realizowana jest w formule zdalnych wykładów eksperckich.
2. Webinary są płatne. Cena szkolenia uzależniona jest od jego rodzaju lub od umowy Usługodawcy z
Usługobiorcą.
3. Skorzystanie ze Webinaru wymaga rejestracji oraz podania danych, tj. imienia nazwiska, numeru telefonu,
adresu e-mail oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury (nazwa podmiotu/imię i nazwisko, adres,
NIP).
4. Kryteria udziału w Webinarze określa regulamin lub warunki uczestnictwa. Uczestnik, który zarejestruje
się na Webinar i nie spełnia warunków udziału może zostać wykreślony z listy uczestników. W przypadku,
gdy zapisy regulaminu lub warunków uczestnictwa różnią się od zapisów niniejszego rozdziału,
pierwszeństwo stosowania mają zapisy regulaminu lub warunków uczestnictwa.

Rozdział 7

Sklep internetowy

1. Zasady korzystania z usługi „sklep internetowy” działający w domenie https://ratownictwomedyczne.
com.pl/ określa Regulamin sklepu.
Rozdział 8
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy i udostępnionych
usług, w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności
intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od:
a. nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie
zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych
podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b. działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń
systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań, które prowadzą
do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych
Usługodawcy,
c. korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z powszechnie
obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
d. udostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez Usługodawcę osobom
nieuprawnionym,
e. dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które naruszają
dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez
systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
5. Usługobiorca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z jakichkolwiek kosztów bądź
odpowiedzialności, związanych z treścią dostarczaną przez Usługobiorcę do lub przez systemy
informatyczne Usługodawcy z naruszeniem ust. 4 pkt e) powyżej, w szczególności w przypadku roszczeń
wysuwanych wobec Usługodawcy przez osoby trzecie.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z usług w sposób
sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami bądź w inny sposób niezgodnym
z niniejszym Regulaminem.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z korzystaniem z usług przez osobę
nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługobiorcy uzyskała dostęp do
usług świadczonych przez Usługodawcę.
8. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub
udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Usługobiorcę do systemów teleinformatycznych
Usługodawcy. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o
bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Usługodawca może usunąć taką
treść i/lub zawiesić dostęp Usługobiorcy do świadczonych usług. W takim przypadku Usługodawca nie
ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie
dostępu do usług na podstawie niniejszego ustępu.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu
teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie
Usługobiorcom korzystania z usług.
10. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu
teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia
usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu
przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
11. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych
wprowadzonych przez Usługobiorców do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, z wyjątkiem
następujących przypadków:
a. informacje te publicznie dostępne lub powszechnie znane, o ile nie stały się one publicznie
dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub zobowiązań
umownych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;
b. ujawnienie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
c. uprzednią zgodę na ujawnienie informacji wyda Usługobiorca.
12. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Rozdział 9

Reklamacje

13. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie
na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@ratownictwo-medyczne.com.pl. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
14. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej
wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie
powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie
rozpatrzenia reklamacji.

Rozdział 10

Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy:
a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką
internetową;
b. dostęp do poczty elektronicznej;
c. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

Rozdział 11

Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania
systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest
wyrządzanie szkód.
2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego
rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego
Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po
ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
3. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń
znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu
uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

Rozdział 12

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług elektronicznych

1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług elektronicznych określone
są w dokumencie Polityka prywatności.
Rozdział 12
Postanowienia przejściowe i końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest w
szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień
niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np.
świadczenie Usługi elektronicznej – „Newsletter”) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały
zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został
prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek
nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia
od umowy. Zmiana regulaminu następuje w sposób elektroniczny, za pośrednictwem poczty e-mail.
4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy
ciągłe (np. „szkolenia e-learningowe”) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszały praw
nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w
szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz
zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies