Informacja RODO dotycząca profilu Falck Medycyna sp. z o.o. pod nazwą „Falck Medycyna Sp. z o.o.” na portalu
Linkedin

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), (dalej zwane „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane
osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu w serwisie społecznościowego (dalej „fanpage”)
informujemy Państwa, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Falck Medycyna sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jana
Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, NIP 5272435938, REGON: 015755741 KRS 0000213143.
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez
administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email:iod@falck.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora.
3. Kategorie osób, których dane są przetwarzane:
Administrator przetwarza dane osób, które:
a) Podają swoje na portalu Linkedin w związku z korzystaniem z profilu Administratora. Dane te
mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Linkedin,
b) wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na profilu Administratora
mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Linkedin.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) w celu prowadzenia profilu Administratora na portalu społecznościowym Linkedin, na
warunkach oraz na zasadach określonych przez Linkedin oraz w celu informowania za jego
pomocą o aktywności Administratora, promowania różnych wydarzeń, budowania oraz
utrzymania społeczności z nami związanej,
b) w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Linkedin -
komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod
którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu Administratora,
c) w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania
z profilu,
d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
e) Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO),
f) Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków
prawnych wynikających z przepisów prawa.
Ponadto informujemy, że administrator portalu Linkedin jako dostawca narzędzi jest podmiotem
współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z profilu firmowego Administratora, który
może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności Linkedin w
oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach
cookies osób odwiedzających profil. W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Linkedin tworzone
anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby czy profilu odwiedzających), które mogą być
udostępniane Administratorowi jako prowadzącemu profil.
5. Okres przechowywania danych:
a) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
b) dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w
którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
c) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą
przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane
przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas
równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
d) w związku ze specyfikacją portalu Linkedin informacje o osobach obserwujących profil, a także
o treści komentarzy, postach i innych informacjach dostarczanych przez użytkowników są
jawne,
e) Państwa dane, które przetwarzane będą w ramach zamieszczanych przez Państwa komentarzy
na profilu, będą dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub Administratora
profilu.
6. Państwa prawa:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili mają Państwo
prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie
zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
h) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza
przepisy RODO.
7. Informacje o źródle danych:
Państwa dane uzyskujemy od dostawcy Linkedin, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na profilu
Administratora.
8. Pozostałe informacje:
a) Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach
określonych w regulaminie Linkedin, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt,
wyświetlanie informacji od Administratora profilu.
b) Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na
zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa
się na podstawie zgody. Przetwarzanie może być też wymogiem ustawowym, np. w wypadku
konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies