Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy dostępny pod adresem https://ratownictwo-medyczne.com.pl/ Falck Medycyna Sp. z o.o.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów oferowanych za pośrednictwem strony https://ratownictwo-medyczne.com.pl/ zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.


§ 2

Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca - Falck Medycyna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ulicy Jana Olbrachta 94, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000213143, NIP 5272435938.
3. Klient - każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nie posiadająca statusu konsumenta).
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://ratownictwo-medyczne.com.pl/
5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
14. Siła wyższa - oznacza zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego następstwom nie można było zapobiec, w szczególności katastrofę naturalną, terroryzm, działania wojenne, gwałtowne rozruchy, strajki, akty władzy publicznej wymagające podporządkowania lub wprowadzające jakiekolwiek ograniczenia, inne powszechne zakłócenia mające wpływ na wiele przedsiębiorstw, w tym niezawinione przez Sprzedającego zakłócenia produkcyjne, czy przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów.


§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Olbrachta 94, 01-102 Warszawa
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@ratownictwo-medyczne.com.pl
3. Numer rachunku Sprzedawcy: 61 1050 1025 1000 0022 6131 6729
4. Numer telefonu Sprzedawcy: tel. 22 535 91 01
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookie.

§ 5

Zakres usługi elektronicznej sklepu internetowego

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
b. prowadzenie Konta w Sklepie,
c. Czat,
d. zamieszczanie opinii,
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.
b. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
c. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Klienta.
d. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Czatu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Klienta,
3. Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie:
a. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Użytkownika, należy
dokonać uprzednio procedury rejestracji. Z chwilą potwierdzenia dokonania
rejestracji poprzez kliknięcie przycisku „Utwórz konto”, między Klientem a
Sprzedającym zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi
prowadzenia Konta na czas nieokreślony.
b. Klient dokonując rejestracji Konta, potwierdza, że jest osobą fizyczną, mającą co
najmniej 18 lat, która może zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z
obowiązującym prawem w tym również, że posiada umocowanie do reprezentowania
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną. Klient zapewnia ponadto, że informacje
podane przez niego dla potrzeb Konta są prawdziwe. Podawanie nieprawdziwych
informacji kontaktowych lub pomijanie przy rejestracji informacji kontaktowych,
takich jak imię i nazwisko, adres e-mail jest niedozwolone.
c. W trakcie procedury rejestracji należy podać hasło, poprzez które uzyskuje się dostęp
do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może go udostępniać osobom
trzecim. Konto jest niezbywalne. Klient jest zobowiązany do utrzymywania swoich
danych osobowych podanych w ramach Konta, które są niezbędne do realizacji
Zamówienia, w aktualnej formie.
d. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdej chwili ze skutkiem
natychmiastowym poprzez wysłanie takiego oświadczenia o wypowiedzeniu na adres
e-mail Sprzedawcy …….. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez
Sprzedawcę. Wypowiedzenie umowy prowadzenia Konta nie ma wpływu na zawarte
Umowy sprzedaży.
e. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w każdej chwili ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego lub zawinionego naruszenia przez
właściciela Konta postanowień niniejszego Regulaminu bądź zajścia innej
uzasadnionej przyczyny, która czyni niemożliwym dalsze trwanie umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie www Sklepu treści reklamowych. Treści
te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
5. Świadczenie pozostałych Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców na stronie www
https://ratownictwo-medyczne.com.pl/ odbywa się na warunkach określonych w
Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

§ 6

Zasady korzystania ze Sklepu

1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej
osób trzecich.
2. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do podania jego prawdziwego i aktualnego adresu email,
pod którym będzie możliwe potwierdzenie Zamówienia.
4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia opinii, których charakter
może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub
zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności, gdy zawierają
elementy:
a. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
b. o charakterze rasistowskim,
c. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
d. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
e. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
f. wprowadzające w błąd Klientów.

§ 7

Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Informacje znajdujące się na stronie www Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów
prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach
podanych w jego opisie.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie www Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i
zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Produkt dostarczany poza granice Unii
Europejskiej może rodzić po stronie Klienta obowiązek zapłaty cła lub stosownego podatku
zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia. W celu uzyskania dodatkowych
informacji Klient proszony jest o skontaktowanie się z właściwym organem ds. celnych lub
akcyzowych. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów do asortymentu
oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronie www Sklepu.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie www Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez
Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które
mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta
Zamówienia.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rekalkulacji w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych
od Sprzedawcy (Siła wyższa), cena Produktu zostanie zwiększona przez producenta w znaczący
sposób. Sprzedawca informuję o tym fakcie Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
6. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą
realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego
Produktu.
7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
8. Zamówienia można składać:
a. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień – 24 godziny na
dobę przez cały rok,
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ratownictwomedyczne.com.pl
9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od
08:00 do 18:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15:30, w soboty, niedziele oraz
święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
10. W celu złożenia Zamówienia należy:
a. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk
„Zamów”,
b. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz
adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki, wybrać
rodzaj dostawy i płatności, wpisać dane do faktury (jeśli są inne niż dane odbiorcy
Zamówienia),
c. kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
d. w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie,
11. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie
przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie
otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości
e-mail, która zawiera:
a. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
b. druk odstąpienia od umowy,
c. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
12. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży
między Klientem, a Sprzedawcą.
13. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT) w formie
elektronicznej wystawianej zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o podatku od towarów i
usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Na życzenia
Klienta bezzwłocznie wystawiana jest faktura VAT w formie tradycyjnej.
14. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Produktu jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę
okoliczność w Zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona
stosowna faktura VAT.
15. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie zamawiania, jakichkolwiek
nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania mechanizmu składania Zamówienia
(zawierania umowy) w szczególności błędnego obliczania wartości zamawianych Produktów
lub kosztów przesyłki. Klient ma prawo zgłosić swoją reklamację w tym zakresie pisemnie na
Adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………. O
sposobie rozpoznania reklamacji, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie, pisemnie lub
mailem, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Sprzedawcę przedmiotowej
reklamacji.

§ 8

Oferowane metody płatności oraz dostawy

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
b. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,
c. płatność w systemie ratalnym za pośrednictwem serwisu PayU.pl.
2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje
zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności
umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z
wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5
dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
4. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione
od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
5. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane do Klienta za pośrednictwem operatora
pocztowego lub firmy kurierskiej na wskazany w Formularzu Zamówień adres dostawy.
6. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz ewentualny czas
dostawy Produktu przez przewoźnika:
a. Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 14 dni roboczych.
b. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego
deklarowanym tj. od 1 do 15 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni
robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
c. Dostawa Produktu poza granice Polski następuje w terminie deklarowanym przez
przewoźnika tj. od 4 do 20 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze
z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
7. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela
przewoźnika w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W
razie spostrzeżenia uszkodzenia przesyłki lub Produktu albo niezgodności zawartości przesyłki
z fakturą VAT, prosimy o sporządzenie z kurierem odpowiedniego protokołu zgodnie z
przepisami prawa przewozowego oraz przepisami wykonawczymi.
8. W przypadkach, gdy dostawa nie może nastąpić w formie wybranej przez Klienta, Sprzedawca
informuje Klienta o konieczności zmiany formy dostawy niezwłocznie oferując formy
zastępcze. Konieczność zmiany formy dostawy może nastąpić w szczególności w przypadku
Zamówienia Produktów z dostawą do Paczkomatu, które ze względu na gabaryty oraz kształty,
nie mieszczą się w żadnej skrytce oferowanej przez Paczkomaty.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek
przyczyny, z wyjątkiem Umów określonych w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub
wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta
oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną
poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały
określone w § 3.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca
niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od
Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu
dostarczenia.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie
zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na
inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z
powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie
niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o
odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed
upływem terminu 14 dni.
f. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze
względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z
niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.
7. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym
trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w
opisie Produktu w Sklepie.
8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w
odniesieniu do Umowy:
a. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo
inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż
części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia
od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
j. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usługi;
m. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.
9. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu w postaci szkoleń i kursów
stacjonarnych oraz kursów o szkoleń online:
a. w przypadku odstąpienia na co najmniej 30 dni przed terminem kursu lub szkolenia
Klientowi przysługuje zwrot w wysokości 100% ceny Produktu,
b. w przypadku odstąpienia na co najmniej 15 dni przed terminem kursu lub szkolenia
Klientowi przysługuje zwrot w wysokości 100% ceny Produktu,
c. w przypadku odstąpienia poniżej 15 dni przed terminem kursu lub szkolenia Klientowi nie
przysługuje zwrot w wysokości 100% ceny Produktu.
§ 10
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (b2b)
1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących
Konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem
niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od
Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie
Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu w postaci szkoleń i kursów
stacjonarnych oraz kursów o szkoleń online:
a. w przypadku odstąpienia na co najmniej 30 dni przed terminem kursu lub szkolenia
Klientowi przysługuje zwrot w wysokości 100% ceny Produktu,
b. w przypadku odstąpienia na co najmniej 15 dni przed terminem kursu lub szkolenia
Klientowi przysługuje zwrot w wysokości 100% ceny Produktu,
c. w przypadku odstąpienia poniżej 15 dni przed terminem kursu lub szkolenia Klientowi nie
przysługuje zwrot w wysokości 100% ceny Produktu.
4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami
udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty
części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz
fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
5. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania
przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu
przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w
przewozie przesyłki.
6. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący
Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub
uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do
ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu
Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 11

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumentów

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest objęty ochroną
przewidzianą Ustawą o prawach Konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą
zawiera ze Sprzedawcą, nie jest związana z działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest
objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
a. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
b. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z
paragrafem 12,
c. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z paragrafem 9 niniejszego
Regulaminu.
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu
ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą
posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego
przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji
Działalności.
4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną
instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw
konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 12

Reklamacja i gwarancja

1. Gwarancja Produktu:
a. Wszystkie Produkty niebędące szkoleniami i kursami stacjonarnymi oraz kursami i
szkoleniami online oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub
Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie udziela
gwarancji na Produkty, których cechą jest degradacja właściwości wraz z upływem czasu.
Nie wyłącza to uprawnień Klienta z tytułu rękojmi.
b. Standardowy okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące (chyba że gwarant
ustanowił inaczej) i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta. Szczegółowe
warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
c. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.
d. Gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne
Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.
2. Reklamacje z tytułu rękojmi:
a. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego
Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w
ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 1360. ze zm.)
b. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania
można dokonać Adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: kontakt@ratownictwo-medyczne.com.pl
c. W powyższych wiadomościach należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia
nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i
przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
d. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć:
- osobiście do ul. Olbrachta 94, 01-102 Warszawa wraz z dowodem potwierdzającym
zakup lub
- przesyłką na adres: kontakt@ratownictwo-medyczne.com.pl wraz z opisem przyczyny
reklamacji oraz dowodem potwierdzającym zakup.
e. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana w szczególności na podany przez
Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
f. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w
terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca
pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
g. Naprawy reklamacyjne tych Produktów, których zgodnie z polskim prawem nie można
dostarczać wysyłkowo możliwe są tylko kontakt@ratownictwo-medyczne.com.pl
3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu
Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: kontakt@ratownictwo-medyczne.com.pl
b. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia
nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i
przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni.
d. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail
Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę
sposób.

§ 13

Własność intelektualna

1. Strona www: https://ratownictwo-medyczne.com.pl/ jest własnością Sprzedawcy i jest przez
niego zarządzana. Jeżeli na Stronie www nie stwierdzono inaczej, Sprzedawca posiada prawa
autorskie do wszelkich zawartych w niej treści. Treści te obejmują m.in.: teksty, grafiki,
logotypy, klipy audio, znaki towarowe, zdjęcia oraz pozostałe informacje umieszczone na
stronie www. Wszelkie prawa do treści, usług są zastrzeżone. Wszelkie zmiany wprowadzone
do treści na Stronie www przez osobę trzecią, stanowią naruszenie praw autorskich
Sprzedawcy. Dodatkowo Strona www Sprzedawcy może zawierać dalsze informacje o
prawach własności intelektualnej oraz prawach autorskich, których warunki muszą być
przestrzegane.
2. Żadnej informacji zawartej na Stronie www nie interpretuje się jako przyznania, poprzez
domniemanie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze Strony
www lub jakichkolwiek informacji w niej wyświetlanych, z wyjątkiem:
a) w sposób wyraźnie dopuszczony przez niniejszy Regulamin lub
b) po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprzedniej pisemnej zgody
osoby trzeciej będącej właścicielem znaku towarowego lub praw autorskich do
informacji wyświetlanych w witrynie.

§ 14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy
ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z
2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy
zawartej ze Sprzedawcą.
b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w
sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.
c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 15

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego
zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu
marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką
pocztową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania usunięcia,
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzania bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie
danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości
zawarcia tejże umowy.
6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji
przysługujących praw znajdują się w Polityce prywatności.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to
jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie
danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies